Fitness termünk zavartalan működése mindannyiunk érdeke. Ezért került megfogalmazásra házirendünk, melynek betartása mindenki számára kötelező! Kérlek olvasd el figyelmesen. Semmi extra nem lesz benne, de jobb a szabályokat előre tisztázni.

A BH Club Fitness Házirendje

A BH Club Fitness üzemeltetője:

BH Club Fitness Korlátolt Felelősségű Társaság (2086 Tinnye, Bajcsy Zs. utca 38.)

A Házirend célja, hogy meghatározza az BH Club Fitness helyiségeiben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azon alapvető szabályokat, amelyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek.

Továbbá előírja az BH Club Fitness szolgáltatásainak rendeltetésszerű használatára, állapotának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló, más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok

A BH Club Fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható! A BH Club Fitness használója nem sértheti meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A BH Club Fitness területén TILOS:

  • a dohányzás
  • alkohol fogyasztása 
  • az olyan tevékenység, amely a BH Club Fitness szolgáltatási tevékenységein kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
  • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
  • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat (kivételt képeznek a vakvezető, rokkantsegítő vagy terápiás kutyák) bevitele;
  • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

A BH Club Fitness egész területén kizárólag a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A BH Club Fitness sportszolgáltatásai és egyéb szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehetőek igénybe (kivéve, ha a jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A BH Club Fitness szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek nem veheti igénybe.

A BH Club Fitness szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

A BH Club Fitness területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetőek el:

  • vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;
  • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);
  • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben a BH Club Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Az üzemeltető a BH Club Fitness sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Az üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének megvizsgálása érdekében a BH Club Fitness szolgáltatásait igénybevevő vendég személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyeztetés céljából elkérni.

A BH Club Fitness zavartalan működése érdekében az üzemeltető észrevételezési jogosultsága a BH Club Fitness egész területére kiterjed, különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában véve a BH Club Fitness rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából - időlegesen vagy véglegesen - kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködnie. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A BH Club Fitness területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása és a kulturált viselkedés.

A BH Club Fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a BH Club Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A BH Club Fitness területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához elsősegély nyújtó részleg áll rendelkezésre. Minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A BH Club Fitness jelen Házirendje a szolgáltatásokat igénybevevő minden vendég számára szabadon, a BH Club Fitness recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Speciális szabályok

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.

A BH Club Fitness teljes fitnesz területén váltócipő (zárt sportcipő) használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.

A BH Club Fitness teljes fitnesz területén (recepció, tornatermi részleg) védelmi kamerarendszer működik. A szolgáltató ezen biztonsági intézkedését a jelen Házirend elfogadásával a szolgáltatást igénybevevő valamennyi vendég tudomásul veszi és elfogadja. A Házirend elfogadást jelenti a szolgáltatások ellenértékben történő önkéntes igénybe vétele.

A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.

Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

Recepció 

A BH Club Fitness sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet. A szolgáltatások igénybe vételére feljogosító bérletek névre szólóak, azt csak a bérleten feltüntetett személy használhatja, másra nem ruházható át.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a BH Club Fitness Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a nyilvántartásba vételt is!

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként kialakított öltözőtérben egy öltözőrekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja.

A vendég számára belépéskor átadott öltözőszekrény kulcsot köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszköz(ök) vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt, kérjük, jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)!

Bérletek

A diák bérletek csak érvényes diákigazolvánnyal vehetők igénybe.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel, a bérletek nem hosszabbíthatóak meg illetve azok időtartamán belül a szüneteltetés sem lehetséges.

Személyi edzés program a személyre kiállított edzésterv alapján vehető igénybe. Személyi edzésre előzetes időpont egyeztetés után van csak lehetőség. Amennyiben a bérlettel rendelkező vendég az előzetesen egyeztetett időpontban nem jelenik meg illetve az előzetesen egyeztetett időpontot legalább 24 órával előtte (telefonon vagy személyesen) nem mondja le, abban az esetben a szolgáltatás igénybe vétele nélkül is bérletéből az e módon elmulasztott alkalom levonásra kerül.

A BH Club Fitness a bérletek és a személyi edzés tervek díjának változtatását fenntartja akként, hogy a változtatás előtt megváltott bérletekre illetve edzés tervekre a módosítás nem vonatkozik.

Öltöző

Az öltöző- és zuhanytérben  papucs használata kötelező.

A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

Távozás után a szekrényekben szemetet hagyni tilos!

Fitnesz terem 

A fitnesz terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A BH Club Fitness területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen, a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetbe, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

Az egyes eszközök igénybe vétele során, a törölköző használata kötelező.

Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

Egyéb

Munkatársaink az öltözőszekrényeket, a zárást követően kiürítik, a szekrényben felejtett értékeket a recepción leadják! Tulajdonosaik itt érdeklődhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyaik után.

Ennek értelmében, az alábbiakat kérjük Önöktől:

Az épület elhagyását megelőzően, a belépéskor kapott eszközöket hiánytalanul, személyesen adják át recepciós munkatársainknak. Kollégáink ezt követően kiléptetik az ügyfelet a rendszerünkből.

Az elveszített, kilépéskor le nem adott öltözőkulcsokért 1 000 Ft pótdíjat számítunk fel.

A BH Club Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

 

Mentők (baleset esetén) 104
Tűzoltóság (tűz esetén) 105
Rendőrség (rendbontás esetén) 107
Általános segélyhívó (bármely esetben) 112

 

Tinnye, 2012.12.27.

 

BH-CLUB FITNESS Kft.

          üzemeltető